เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

หากท่านไม่สามารถการดำเนินการแจ้งความจำนงให้กับบุตรของท่านได้ เนื่องจากระบบแจ้งความจำนงขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ สพม.เขต 2 ขอให้ท่าน ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตรสมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เท่านั้น ท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม 2560 หากไม่สามารถแจ้งความจำนงได้ให้ท่านดำเนินการติดต่อกับโรงเรียน ที่ท่านประสงค์จะให้บุตรสมัครเข้าสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 2. ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตรสมัครสอบคัดเลือกและสมัครเงื่อนไขพิเศษ ท่านสามารถดำเนินการแจ้งความจำนงได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 หากท่านไม่สามารถแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ให้ท่านดำเนินการติดต่อกับโรงเรียนที่ท่านประสงค์จะให้บุตร สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ตั้งแต่เวลา