WEB1
ปีการศึกษา 2561

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม รวมจำนวนที่รับ
กลุ่ม xxx 4 xxxx กลุ่ม xxx 5 xxxx กลุ่ม xxx 6 xxxx
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 73(15)  31(10)  102 104
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 36(51)  30(62)  36(8)  102 102
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 11  13  66 24
4  มัธยมวัดหนองจอก 29  30 29
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 149 74 36 300 259
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 36  30  66 66
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 27  30 27
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 30(8)  30 30
8  สตรีวิทยา ๒ 90(55)  36(22)  126 126
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 183 66 - 252 249
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 72  60  132 132
10  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 72(10)  30(7)  102 102
11  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 60(12)  72(32)  132 132
12  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 11  36 11
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 215 162 - 402 377
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
13  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30(6)  30 30
14  ราชวินิตบางเขน 20  23  72 43
15  สารวิทยา 36(11)  30(10)  66 66
16  หอวัง 72(10)  72 72
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 158 53 - 240 211
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
17  เทพลีลา 30(6)  30 30
18  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 32(10)  69(4)  90 101
19  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 72  72  144 144
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 134 141 - 264 275
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
20  ดอนเมืองจาตุรจินดา 30 6
21  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 36  12  66 48
22  ฤทธิยะวรรณาลัย 76  33  38  138 147
23  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 28  36 28
24  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 39  36 39
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 185 45 38 306 268
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
25  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 36(11)  60(10)  96 96
26  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 32  10  96 42
27  พรตพิทยพยัต 38  36 38
28  ราชดำริ 29  30 29
29  ศรีพฤฒา 10  72 17
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 142 80 - 330 222
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
30  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 72(36)  60(36)  132 132
31  บางกะปิ 29  22  108 60
32  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 30  25  72 55
33  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 28  36  72 64
34  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 36 8
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 167 143 9 420 319
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
35  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 37(10)  36(10)  37(10)  108 110
36  สุรศักดิ์มนตรี 74(9)  72 74
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 111 36 37 180 184
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
37  นนทรีวิทยา 13  36 13
38  วัดสุทธิวราราม 108(13)  108 108
39  สตรีศรีสุริโยทัย 74  24  102 98
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 195 24 - 246 219
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
40  ปทุมคงคา 14  36 14
41  พระโขนงพิทยาลัย 24  36 24
42  วชิรธรรมสาธิต 36(1)  36 36
43  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 44  34  132 78
44  สิริรัตนาธร 30(11)  14  60 44
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 148 48 - 300 196
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 1787 872 120 3240 2779