| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2557
 
     สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 13 คน
     สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 45 คน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 20 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 13 คน
     สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 26 คน
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 25 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 9 คน
     สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   โรงเรียนหอวัง 30 คน
   โรงเรียนราชวินิตบางเขน 10 คน
     สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 16 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 11 คน
     สหวิทยาเขตวิภาวดี
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 24 คน
   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 12 คน
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 30 คน
   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) - คน
     สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 14 คน
   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 13 คน
     สหวิทยาเขตเสรีไทย
   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 8 คน
     สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 20 คน
   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 6 คน
     สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 23 คน
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 13 คน
   โรงเรียนนนทรีวิทยา - คน
     สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 6 คน
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 15 คน
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 17 คน
 
http://www.intellisys.co.th/