| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2558
 
     สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 20 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 8 คน
     สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 40 คน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 8 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 14 คน
     สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 21 คน
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 25 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10 คน
     สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   โรงเรียนหอวัง 16 คน
     สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 14 คน
     สหวิทยาเขตวิภาวดี
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 17 คน
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 30 คน
     สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 10 คน
   โรงเรียนราชดำริ - คน
   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 15 คน
     สหวิทยาเขตเสรีไทย
   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11 คน
     สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 30 คน
   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4 คน
     สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 31 คน
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 16 คน
   โรงเรียนนนทรีวิทยา - คน
     สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 21 คน
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 18 คน
   โรงเรียนปทุมคงคา - คน
 
http://www.intellisys.co.th/