| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2558
 
     สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 22 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 8 คน
     สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ - คน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 8 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 14 คน
     สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 21 คน
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 25 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10 คน
     สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   โรงเรียนหอวัง - คน
     สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 14 คน
     สหวิทยาเขตวิภาวดี
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 17 คน
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 30 คน
     สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 10 คน
   โรงเรียนราชดำริ - คน
   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 15 คน
     สหวิทยาเขตเสรีไทย
   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11 คน
     สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 30 คน
   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4 คน
     สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 31 คน
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 16 คน
   โรงเรียนนนทรีวิทยา - คน
     สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 21 คน
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 18 คน
   โรงเรียนปทุมคงคา - คน
 
http://www.intellisys.co.th/