| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2559
 
     สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 20 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 7 คน
     สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 33 คน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 15 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 6 คน
     สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 25 คน
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 25 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 8 คน
     สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   โรงเรียนหอวัง 16 คน
     สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 18 คน
     สหวิทยาเขตวิภาวดี
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 20 คน
   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา - คน
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 23 คน
     สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 15 คน
   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 15 คน
     สหวิทยาเขตเสรีไทย
   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 6 คน
   โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ - คน
     สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 30 คน
   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 7 คน
     สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 21 คน
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 15 คน
   โรงเรียนนนทรีวิทยา 6 คน
     สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 38 คน
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 12 คน
   โรงเรียนปทุมคงคา - คน
 
http://www.intellisys.co.th/