| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2558
 
     สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 547 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 451 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 430 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 266 คน
     สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 585 คน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 452 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 393 คน
   โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 264 คน
     สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 341 คน
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 475 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 322 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 400 คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 238 คน
     สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   โรงเรียนหอวัง 604 คน
   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ - คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450 คน
   โรงเรียนราชวินิตบางเขน 261 คน
   โรงเรียนสารวิทยา 283 คน
     สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 591 คน
   โรงเรียนเทพลีลา 384 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 266 คน
   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 435 คน
     สหวิทยาเขตวิภาวดี
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 580 คน
   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 199 คน
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 508 คน
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 315 คน
   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 269 คน
     สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 548 คน
   โรงเรียนราชดำริ 378 คน
   โรงเรียนศรีพฤฒา 295 คน
   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 504 คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 80 คน
     สหวิทยาเขตเสรีไทย
   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 608 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 483 คน
   โรงเรียนบางกะปิ 551 คน
   โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 282 คน
   โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 371 คน
     สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 330 คน
   โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 145 คน
   โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 57 คน
   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 241 คน
     สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 449 คน
   โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 228 คน
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 224 คน
   โรงเรียนนนทรีวิทยา 375 คน
   โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 75 คน
     สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 322 คน
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 500 คน
   โรงเรียนสิริรัตนาธร 428 คน
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 366 คน
   โรงเรียนปทุมคงคา 258 คน
   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 271 คน
 
http://www.intellisys.co.th/