| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2559
 
     สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 495 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 450 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 430 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 273 คน
     สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 623 คน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 410 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 421 คน
   โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 272 คน
     สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 356 คน
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 449 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 321 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 492 คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 198 คน
     สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   โรงเรียนหอวัง 634 คน
   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 99 คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450 คน
   โรงเรียนราชวินิตบางเขน 202 คน
   โรงเรียนสารวิทยา 337 คน
     สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 600 คน
   โรงเรียนเทพลีลา 346 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 262 คน
   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 436 คน
     สหวิทยาเขตวิภาวดี
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 580 คน
   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 178 คน
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 420 คน
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 279 คน
   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 280 คน
     สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 586 คน
   โรงเรียนราชดำริ 341 คน
   โรงเรียนศรีพฤฒา 293 คน
   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 292 คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 102 คน
     สหวิทยาเขตเสรีไทย
   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 539 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 490 คน
   โรงเรียนบางกะปิ 540 คน
   โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 231 คน
   โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 410 คน
     สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 320 คน
   โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 101 คน
   โรงเรียนพุทธจักรวิทยา - คน
   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 233 คน
     สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 429 คน
   โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 253 คน
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 225 คน
   โรงเรียนนนทรีวิทยา 350 คน
   โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 48 คน
     สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 294 คน
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 478 คน
   โรงเรียนสิริรัตนาธร 417 คน
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 360 คน
   โรงเรียนปทุมคงคา 291 คน
   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 227 คน
 
http://www.intellisys.co.th/