เลขประจำตัวนักเรียน
 
 
 
โรงเรียน
ใบมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา
ติดรูป
 
ชื่อนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง  
เลขประจำตัวประชาชน -       -         -   -  

 
วันที่ _________________________
  ข้าพเจ้า(ผู้ปกครอง)       อาชีพ    
เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ---- หมู่เลือด  Email   
สถานที่ทำงาน  
บ้านเลขที่   ซอย    ถนน   
ตำบล   อำเภอ     จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน     โทรศัพท์มือถือ    
เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น     รายได้ต่อเดือน  0.00 บาท
ขอทำทะเบียนประวัติมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
  ด้วย(ชื่อ-สกุลนักเรียน)   ชื่อเล่น     เกิดวันที่    0
สถานที่เกิด ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  
สัญชาติ   เชื้อชาติ    ศาสนา    ส่วนสูง    ซม. น้ำหนัก    กก.
โรคประจำตัว   มีพี่น้องทั้งหมด   0 คน  เป็นคนที่   
หมู่เลือด   ความสามารถพิเศษ    email   

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ รหัสประจำบ้าน   -- บ้านเลขที่   
ซอย   ถนน     ตำบล   
อำเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์บ้าน    
การเดินทางมาโรงเรียน   ระยะทางจากบ้านมาถึงโรงเรียน กิโลเมตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน   บาท

สถานภาพของบิดา - มารดา
  อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง
  บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม
  บิดาแต่งงานใหม่ มารดาแต่งงานใหม่ บิดาและมารดาแต่งงานใหม่
 

สถานศึกษาเดิม โรงเรียน    ชั้นเรียนสุดท้าย   
ตำบล   อำเภอ     จังหวัด   
คะแนนเฉลี่ยสะสม    
 
(หน้าที่ 1/2 )