WEB3
ปีการศึกษา 2561
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ สำหรับห้องเรียนพิเศษ :: ประจำปีการศึกษา 2561
 

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ

เข้าศึกษาต่อ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท :  ความสามารถพิเศษ  สมัคร 25-26 มี.ค. 61,   สอบ :: 27 มี.ค. 61
สอบคัดเลือก  สมัคร 25-28 มี.ค. 61,   สอบ :: 31 มี.ค. 61
จับฉลาก  สมัคร 25-28 มี.ค. 61,   จับฉลาก :: 5 เม.ย. 61
เข้าศึกษาใน : 
ข้อมูลส่วนตัว
  ชื่อ:     นามสกุล:    วันเกิด:
  เลขบัตรประชาชน:     เชื้อชาติ:     สัญชาติ:     ศาสนา:
  E-mail:
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่ :    ซอย :   ถนน :
จังหวัด :  โทรศัพท์บ้าน : 
เขต/อำเภอ :  มือถือ : 
แขวง/ตำบล :  รหัสไปรษณีย์ : 
ที่อยู่ปัจจุบัน
  ที่อยู่แตกต่างจากที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
สถานภาพการศึกษา
สถานะภาพ : 
จากโรงเรียน : 
จังหวัด : 
เขต/อำเภอ : 
แขวง/ตำบล : 
สังกัด : 
 
บิดา
ชื่อ :     บัตรประชาชน :
อาชีพ :  อื่น ๆ
โทรศัพท์บ้าน :     มือถือ :
มารดา
ชื่อ :    บัตรประชาชน :
อาชีพ :  อื่น ๆ
โทรศัพท์บ้าน :     มือถือ :
เจ้าบ้าน
เจ้าบ้านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น